نوشته‌ها

تهیه صورتهای مالی

تهیه ی صورتهای مالی جهت سرمایه گذاری در هر واحد تجاری بایستی ریسک های محتمل بر واحد سرمایه پذیر سنجیده شود. از جمله ریسک های مطرح از منظر امور مالی می توان ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری را نام برد. به منظور بررسی ریسک اعتباری واحد تجاری سرمایه پذیر بایستی برخی از مدارک مالی واحد […]