حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت تعریف: حسابداری مدیریت فرایند تعریف ,اندازه گیری,تجمیع,تجزیه و تحلیل,مهیا سازی, تفسیر و گزارشگیری اطلاعات مورد استفاده مدیریت است که به منظور برنامه ریزی, ارزیابی و کنترل یک واحد تجاری و جهت اطمینان از استفاده مناسب و پاسخگویی به منابع می باشد. به طور خلاصه حسابداری مدیریتی شاخه ای از حسابداری ست که مدیریت […]