مدیران غیر موظف چه کسانی هستند؟

مدیران غیر موظف چه کسانی هستند؟ مدیران غیرموظف از اعضا مهم یک سازمان هستند ولی نقش اجرایی بر عهده ندارند. به طور کلی در هر شرکت یا موسسه ای اعضایی به عنوان هیئت مدیره حضور دارند که به فراخور هر نوع شرکت تعداد اعضاء متفاوت است. هیئت مدیره یا گروه رهبران از اعضاء انتخاب شده […]