ممیز مالیاتی و وظایف آن

ممیز مالیاتی ممیز مالیاتی کیست ؟ قطاً مطلع هستید که بخش قابل توجهی از منابع درآمد دولت، مالیات است. و البته بسیاری از اشخاص و شرکت ها علاقه مند به پرداخت مالیات خود نیستند. چنانچه هر ساله شاهد فرارهای مالیاتی هستیم. اینجاست که نقش ممیز مالیاتی برجسته میشود. حال میخواهیم بدانیم ممیز مالیاتی کیست و […]